Contractul de comodat AUTO

Conform prevederile art.2146 din Noul Cod Civil referitor la Legea nr.287/2009, actualizat in anul 2020, contractul de comodat auto sau imprumutul unui bun fizic(al unei masini) este un acord prin care detinatorul/proprietarul autovehiculului ofera in mod gratuit, spre folosinta pentru o perioada determinata sau nedetermina unei alte persoane autovehiculul respectiv.


In contractul de comodat sunt prinse doua persoane si anume:

 • Comodantul
 • Comodatarul

Comodantul este persoana care ofera bunul respectiv in folosinta la fel cum spuneam mai sus pentru o perioada stabilita in contractul de comodat auto.


Comodatarul este persoana care primeste bunul respectiv in folosinta pentru perioada stabilita in contract.

Ce contine contractul de comodat auto?

Contractul contine urmatoarele puncte:


 1. Partile Contractante
 2. Obiectul contractului
 3. Obligatiile partilor
 4. Durata contractului
 5. Incetarea contractului
 6. Litigii
 7. Forta majora
 8. Clauze Finale
 9. Semnaturile – Comodant – Comodatar.

contractul de comodat auto

Contract de comodat AUTO

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ – COMODAT
Încheiat astăzi, …/……../………
I. PĂRTILE CONTRACTANTE
I.1. ……………………….., domiciliat în ………………..…………………….., Județul ……………,
născut la data de ………….., în ……………………………………, posesor al C.I. seria ……., nr.
…………, eliberat de …………………., C.N.P. ……………………………, în calitate de comodant,
pe de o parte,
şi
I.2. ……………………………………., C.I.F. …………………., Numar de ordine in registrul
comertulul ……/………./………., Cu sediul in……..…………..……,
str. …………………… nr. …… judet ………. , reprezentat prin……………………………,
cu functia de……………………… domiciliată……………………, str. ………………………..,
nr……., Bl. ……, sc. …, ap. …., născută la data de……………….., în ……………………….,
posesor al C.I. seria ………, nr. ………., eliberat de
……………………, CNP ……………………………., în calitate de comodatar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul contractului îl constituie autoturismul marca …………….., tipul ………………..
de culoare …………………., an fabricaţie ………………, cu număr de identificare
…………………………………., număr de omologare …………………………. , capacitate cilindrica
………… cmc, înscris în circulaţie sub nr. ……………………, conform certificatului de
înmatriculare nr. …………………….. emis de ………………….
II.2. Eu, comodantul ……………………… , în calitate de proprietar, în conformitate cu art.
2146 din Codul civil, declar că împrumut comodatarului, cu titlu gratuit, autoturismul ce
face obiectul prezentului contract.
Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din
strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.
II.3. Eu, comodantul ……………………….. declar că autoturismul ce face obiectul
prezentului contract nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea mea prin
………………………………….
II. 4. Eu, comodatarul …………………………… declar că primesc cu titlu gratuit spre folosinţă
autoturismul ce face obiectul prezentului contract.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
III.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun
proprietar şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în
caz de pericol, în vederea conservării lucrului împrumutat;
b) să folosească autoturismul, sub sancţiunea plăţii de daune interese, conform
destinaţiei prevăzute în contract;
c) să suporte cheltuielile necesare folosinţei şi întreţinerii maşinii, cum ar fi carburanţi,
lubrifianţi, piese de schimb, manoperă reparaţii curente si capitale, prime de asigurare
CASCO, etc;
d) să suporte taxele şi impozitele aferente autoturismului împrumutat;
e) să suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului, cu excepţia întrebuinţării normale şi
fără culpă din partea sa;
f) să restituie în bună stare, la data expirării termenului contractului.
III.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
a) să predea la termenul, prevăzut la pct. IV.2. din contract, spre folosinţă comodatarului
autoturismul care face obiectul prezentului contract;
b) să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului
împrumutat, în situaţia în care avea cunoştiinţă de existenţa acestora la data încheierii
contractului;
c) să restituie cheltuielilor de conservare, dacă acestea au caracter extraordinar,
neprevăzute în contract, atunci când comodantul, înştiinţat în prealabil, nu s-a opus
efectuării lor ori când, din cauza urgenţei lucrărilor, acesta nu a putut fi înştiinţat în timp
util;
d) să nu înstrăineze bunul împrumutat şi să nu perturbe activitatea comodatarului pe
toată durata derulării prezentului contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de ………….ani, cu
posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional.
IV.2. Predarea autoturismului va avea loc la data de ……………….., dată la care începe
executarea contractului a cărui durată se încheie până la data de ……………….. .
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
V. 1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care intervine:
a) decesul comodatarului;
b) restituirea anticipată a bunului la iniţiativa comodatarului;
c) pieirea fortuită a bunului;
d) expirarea termenului contractului;
V. 2 Restituirea anticipată:
Contractul încetează la data restituirii anticipate a bunului în urma solicitării comodantului
în conformitate cu prevederile art. 2156 Cod civil;
V.3. Rezilierea cerută în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale nu va avea nici un
efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
V.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin …….. zile de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.
V.5 Prevederile referitoare la încetarea contractului nu înlătură răspunderea părţii care a
cauzat în mod culpabil încetarea contractului.
VI. LITIGII
VI.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.
VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VII. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării necorespunzătoare
sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contract.
VIII. CLAUZE FINALE
VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
VIII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
VIII.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………… într-un număr ………………
exemplare originale pentru fiecare parte.
COMODANT ……………………..
COMODATAR …………………… reprezentat de ………………………..

Descarca Model Contract de Comodat Auto Gratuit

Contract de comodat auto


Salut, sunt Cosmin, un pasionat de tehnologie cu o sete nesfârșită de cunoaștere în universul digital. Cu o adâncă fascinație pentru inovații, dispozitive inteligente și progresele tehnologice, am ales să-mi dedic viața explorării și înțelegerii lumii tehnologice în continuă schimbare.

Leave a Comment